سلام ، به سایت گروه برندزوی خوش آمدید.
کرج. میدان شهدا . برج نوا . طبقه دوم واحد 1
ایران ، البرز

سیستم بازاریابی و فروش - برندزوی

10گام ابتدایی در سیستم بازاریابی و فروش

اطلاعات محیطی و پیش بینی تقاضا در تحقیقات بازار

1.اطلاعات محیطی و پیش بینی تقاضا در تحقیقات بازار

2-تجزیه و تحلیل بازار و برنامه ریزی راهبردی

2-تجزیه و تحلیل بازار و برنامه ریزی راهبردی

3-ایجاد ارزش ویژه و یافتن موقعیت مناسب بازار

برنامه راهبردی رقابت در بازار بر مبنای محصول

4-برنامه راهبردی رقابت در بازار بر مبنای محصول

5-برنامه راهبردی رقابت در بازار بر مبنای خدمات

5-برنامه راهبردی رقابت در بازار بر مبنای خدمات

6-برنامه ریزی راهبردی در قیمت گذاری درست محصولات 

طراحی شبکه فروش (عمده فروشی و خرده فروشی)

7-طراحی شبکه فروش (عمده فروشی و خرده فروشی)

8-برنامه اجرایی ارتباط با مشتری و بازاریابی مستقیم و جاری

9-برنامه ریزی اجرایی ترویج و بازاریابی غیر مستقیم

برنامه ریزی راهبردی برای اجرایی فروش مستقیم محصولات

10- برنامه ریزی راهبردی برای اجرایی فروش مستقیم محصولات