iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

هویت برند

نمادسازی در برندسازی

نماد سازی در برند سازی چه کاربردی دارد؟ در برندسازی پارامترهای گوناگونی اهمیت پیدا می کند که معمولاً در بازاریابی و فروش به آنها کمتر توجه پیدا می‌کنیم، این پارامتر هایی که اشاره شد خصوصیاتی دارند به صورت مشترک که معمولاً همه آنها…

هویت برند

هویت برای یک برند موجب شناخت و تفکیک می گردد و از دیدگاه یک کسب وکار برای داشتن جایگاه ذهنی نزد مخاطب الزامی است و تناسب جایگاه ذهنی و برند یک هدف به شمار می رود.