iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

نام تجاری

ارزش های برند در برند سازی

اساسی ترین اصل در برند سازی ایجاد ذهنیت مناسب نزد مخاطب است گویی اینکه برخی اذعان می دارند که برند در ذهن مخاطب زندگی می کند یا به عبارت دیگر بدون وجود ذهنیت از برند شما در زمینه ای مترادف با «بازاریابی و بازار سازی» مشغول به فعالیت هستید