iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

قطع شدن تلگرام

فیلترینگ تلگرام

صبح روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تمامی کاربران تلگرامی در کشورهایی نظیر:زوسیه، ایران، عراق، آمریکا، انگلیس با مشکل قطع تلگرام مواجه هستند که امکان دسترسی به تلگرام حتی با فیلتر شکن میسر نمی باشد. این در حالی است که پاول دوروف ،…