iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

فنون مذاکره

بررسی رویکردهای اصلی در مذاکره

رویکرد برنده - بازنده یا رویکرد توزیعی این رویکرد همچنین به نام های روش رقابتی یا روش مطالبه ارزش شناخته می شود.این روش بر اساس این فرضیه که فقط یکی از طرفین می تواند برنده شود بنا شده است این رویکرد ویژگی های زیر را دارد:…