iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

فروش

ترویج فروش (Promoting sales)

اگر ترویج را در اصطلاح به معنای شناساندن و قبولاندن در نظر بگیریم در بازاریابی شناساندن را در مرحله آگاهی رسانی به مشتری (که می تواند قبل از عرضه عمومی محصول صورت گیرد) به انجام می‌رسانیم ولی قبولاندن در مرحله ای انجام می گیرد که عرضه عمومی…

انواع مذاکره

انواع مذاکره . دو نوع مذاکره داریم.هریک از آنها هدف و نتیجه مطلوب منفاوتی دارند.مشکل اینجا است که فرد مذاکره کننده در بسیاری از مواقع،انواع مختلف مذاکره را با یکدیگر اشتباه می گیرند و این امر سبب بروز نتایج منفی و تأسف باری خواهد شد.