iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

شخصیت پردازی در یک برند

شخصیت پردازی در یک برند

شخصیت به معنای عام کلمه ،بیشتر در توصیف انسان ها و در میان جامعه رواج دارد اما این مطلب و اینا میاد به واسطه این که برند نیز یکی از شاخصه های ذهنی آدمی برای یک برند و یک نام تجاری نیز مصداق پیدا می کند