iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

دیدگاه کشور های مختلف در عرصه کارآفرینی

دیدگاه کشور های بزرگ به کارآفرینی

دیدگاه کشور های بزرگ به کارآفرینی کارآفرینی طبق تحقیات گروه برندزوی: پیتردراکر، پدر علم مدیریت،کار آفرین را کسی می داند که فعالیتی را با سرمایه اقتصادی خودش شروع کند ،ارزش ها را تغییر دهد، در محیط اطراف تحول ایجاد کند و به…