iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

برند

ارزش های برند در برند سازی

اساسی ترین اصل در برند سازی ایجاد ذهنیت مناسب نزد مخاطب است گویی اینکه برخی اذعان می دارند که برند در ذهن مخاطب زندگی می کند یا به عبارت دیگر بدون وجود ذهنیت از برند شما در زمینه ای مترادف با «بازاریابی و بازار سازی» مشغول به فعالیت هستید

شخصیت پردازی در یک برند

شخصیت به معنای عام کلمه ،بیشتر در توصیف انسان ها و در میان جامعه رواج دارد اما این مطلب و اینا میاد به واسطه این که برند نیز یکی از شاخصه های ذهنی آدمی برای یک برند و یک نام تجاری نیز مصداق پیدا می کند

هویت برند

هویت برای یک برند موجب شناخت و تفکیک می گردد و از دیدگاه یک کسب وکار برای داشتن جایگاه ذهنی نزد مخاطب الزامی است و تناسب جایگاه ذهنی و برند یک هدف به شمار می رود.