iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

بازاریابی و فروش ترامپ

تکنیکهای بازاریابی و فروش ترامپ ها

بازاریابی و فروش ترامپ و همسرش بازاریابی و فروش عامل موفقیت است اگر بر این اصل بنیادی افکار دنالد ترامپ را مورد سنجش قرار دهید و بر پایه انچه که خو در کتاب ها به رشته تحریر دراورده مقایسه نمایید خواهید دید که موفقیت همسرش ملینا در بکار…