iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

اندازه گیری و کنترل

افزایش سطح کیفی

این رویکردها این زمینه را برای جلوگیری از رخ دادهای احتمالی بعدی بوجود می‌آورد، تا اطمینان حاصل کنیم که هرگز دوباره اتفاق نخواهند افتاد و این راه یک رویه انضباطی را ایجاد می‌کنه، که در صورت عمل به آن سازمان در مسیر بهبود قرار می‌گیرد و در…