iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

افزایش سطح کیفی

افزایش سطح کیفی

این رویکردها این زمینه را برای جلوگیری از رخ دادهای احتمالی بعدی بوجود می‌آورد، تا اطمینان حاصل کنیم که هرگز دوباره اتفاق نخواهند افتاد و این راه یک رویه انضباطی را ایجاد می‌کنه، که در صورت عمل به آن سازمان در مسیر بهبود قرار می‌گیرد و در…