iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور برچسب

آگاهی از انواع مذاکره

انواع مذاکره

انواع مذاکره . دو نوع مذاکره داریم.هریک از آنها هدف و نتیجه مطلوب منفاوتی دارند.مشکل اینجا است که فرد مذاکره کننده در بسیاری از مواقع،انواع مختلف مذاکره را با یکدیگر اشتباه می گیرند و این امر سبب بروز نتایج منفی و تأسف باری خواهد شد.