iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور رده

جلب احترام

اگر شخصیت یک برند بخشی از هویت آن به حساب آوریم به گونه‌ای که تاثیر متقابل هویت و شخصیت در یک نام تجاری تکمیل کننده از یک تصویر ذهنی مناسب مخاطب باشد در کنار آن ها احترام برای یک برند و یک نام تجاری جزئی از ارکان زیربنایی آن نام تجاری خواهد بود