iran-sans
مسیر رشد برند شما
مرور رده

برند سازی

برند تجربه و تصویری از محصول و خدمت مشخص است که مصرف کنندگان با آن در ارتباط هستند، نام تجاری از طریق اسم، لوگو، شعار یا طراحی شرکتی که صاحب آن است، شناسایی می شود. برندسازی زمانی صورت می گیرد که این تجربه و تصویر بازاریابی شود، و اینگونه توسط افراد بیشتری قابل تشخیص خواهد بود.

مشخصه های برند

مفهوم برند اگر برند را به صورت یک مفهوم ذهنی و فیزیکی در نظر بگیریم مانند هر مفهوم دیگر ذهنی و فیزیکی دارای  مشخصه هایی خواهد بود. مشخصه های فیزیکی یک برند می تواند هرآنچه که قابل دیدن یا لمس کردن و بطور کلی با حواس پنجگانه دریافت می گردد…

هویت برند

هویت برای یک برند موجب شناخت و تفکیک می گردد و از دیدگاه یک کسب وکار برای داشتن جایگاه ذهنی نزد مخاطب الزامی است و تناسب جایگاه ذهنی و برند یک هدف به شمار می رود.