iran-sans
مسیر رشد برند شما

10گام بازاریابی و فروش
۱- اطلاعات محیطی و پیش بینی تقاضا در تحقبقات بازار
۲-تجزیه و تحلیل بازار تجاری و صنعتی و برنامه ریزی راهبردی
۳-ایجاد ارزش ویژه و یافتن موقعیت مناسب بازار
۴-برنامه راهبردی رقابت در بازار بر مبنای محصول
۵-برنامه راهبردی رقابت در بازار بر مبنای خدمات
۶-برنامه ریزی راهبردی در قیمت گذاری
۷-طراحی شبکه فروش (عمده فروشی و خرده فروشی)
۸-برنامه اجرایی ارتباط با مشتری و بازاریابی مستقیم و جاری
۹-برنامه ریزی اجرایی ترویج و بازاریابی غیر مستقیم
۱۰- برنامه ریزی راهبردی اجرایی فروش مستقیم