iran-sans
مسیر رشد برند شما

روش مرحله به مرحله‌ی تجربه شده و بهبود یافته‌ای است، که برای عملکرد صحیح و درست از طریق اقدامات استاندارد شده در راستای حفظ و بهبود کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا شامل سازماندهی، تعیین و برقراری جهت‌گیری‌ها و در صورت نیاز تدوین رویه‌هایی برای اجرا و نظارت بر آنها می‌باشد و همچنین با انتخاب و توانمند نمودن همکاران و تعامل سودمند با ذینفعان امکان تصمیم‌گیری در بهترین شرایط را فراهم می‌نماید.

تفکر سیستمی system-thinking درقرن جدید بعنوان مهمترین عامل راهبری در سطح جهانی مطرح است، وجود سری استانداردهای جهانی چون ‏ISO9001‎‏ و ‏ISO14001‎‏ و ‏OHSAS 18001‎‏ دلیلی بر این مدعاست.تفکر سیستمی می‌توان اندیشیدن با روشی خاص تعریف کرد. چون هر موجودی با چالش‌های پیش‌رو دو مکانیزم دارد یا در ساز و کار اول، از قبل بدیهی‌ترین و ساده‌ترین نحوه برخورد مشخص شده که آن را غیر ارادی (بدون فکر) انجام می‌شود. مانند واکنش در مقابل ترس که یا فرار می‌کند و یا حمله.

«مدیریت زنجیره‌ی تأمین در بر گیرنده تمامی مجموعه فعالیت‌های نظام مند درونی و بیرونی یک شرکت است که به صورت مدون و با دیدی کل نگر تمامی فرایندهای کسب و کار درون زنجیره تأمین را سازمان دهی و هدایت کرده و هدف آن بهینه سازی آن فرایندها با حداقل هزینه‌ها و حد اکثر کارایی می‌باشد. »

چرخه مستمر دمینگ PDCA روش موثر و ساده‌ای برای‌حل مسائل ، مشکلات و مدیریت تغییرات است. چرخه دمینگ رادر سیستم‌های مدیریتی ایزو ها نظیر ، ایزو 9001 ، ایزو 14001 و… داریم . چرخه دمینگ Deming Cycle ایده هارا قبل ازاجرا تضمین میکند. چرخه دمینگ درتمام محیط‌ها برای‌معرفی محصولات جدید، بازاریابی و… قابل استفاده است.

تاثیر جهت گیری بازار بر مسوولیت اجتماعی، مثبت و معنادار است. افزایش رقابت در بازار متغیر، متلاطم و پرآشوب جهانی موجب گردیده است تا شر کتها فعالیت های خود را به سمت بازارهای دور دست در سراسر جهان سوق دهند تا بتوانند با به دست آوردن سهم بازار و کسب درآمد بقای سودآوری و رشد خویش را حفظ نمایند.

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی system-thinking درقرن جدید بعنوان مهمترین عامل راهبری در سطح جهانی مطرح است، وجود سری استانداردهای جهانی چون ‏ISO9001‎‏ و ‏ISO14001‎‏ و ‏OHSAS 18001‎‏ دلیلی بر این مدعاست.تفکر سیستمی می‌توان اندیشیدن با روشی خاص تعریف کرد. چون هر موجودی با چالش‌های پیش‌رو دو مکانیزم دارد یا در ساز و کار اول، از قبل بدیهی‌ترین و ساده‌ترین نحوه برخورد مشخص شده که آن را غیر ارادی (بدون فکر) انجام می‌شود. مانند واکنش در مقابل ترس که یا فرار می‌کند و یا حمله.

زنجیره تامین

«مدیریت زنجیره‌ی تأمین در بر گیرنده تمامی مجموعه فعالیت‌های نظام مند درونی و بیرونی یک شرکت است که به صورت مدون و با دیدی کل نگر تمامی فرایندهای کسب و کار درون زنجیره تأمین را سازمان دهی و هدایت کرده و هدف آن بهینه سازی آن فرایندها با حداقل هزینه‌ها و حد اکثر کارایی می‌باشد. »

مدیریت نوین (چرخه دمینگ)

چرخه مستمر دمینگ PDCA روش موثر و ساده‌ای برای‌حل مسائل ، مشکلات و مدیریت تغییرات است. چرخه دمینگ رادر سیستم‌های مدیریتی ایزو ها نظیر ، ایزو 9001 ، ایزو 14001 و… داریم . چرخه دمینگ Deming Cycle ایده هارا قبل ازاجرا تضمین میکند. چرخه دمینگ درتمام محیط‌ها برای‌معرفی محصولات جدید، بازاریابی و… قابل استفاده است.

تعیین جهت گیری

تاثیر جهت گیری بازار بر مسوولیت اجتماعی، مثبت و معنادار است. افزایش رقابت در بازار متغیر، متلاطم و پرآشوب جهانی موجب گردیده است تا شر کتها فعالیت های خود را به سمت بازارهای دور دست در سراسر جهان سوق دهند تا بتوانند با به دست آوردن سهم بازار و کسب درآمد بقای سودآوری و رشد خویش را حفظ نمایند.

سیستم های مدیریتی

سیستم های مدیریتی

برندسازی

بازاریابی ،بازار سازی و فروش

 

بازاریابی فعالیتی است که طی آن اهداف فروش یک کسب و کار در دسترس قرار می گیرد. اجرای فرآیند بازاریابی برای یک کسب و کار، مشخص می کند که محصول آن می بایست چه خصوصیات و مشخصه هایی داشته باشد تا بتواند به اهداف بالاتر و بیشتری از فروش دست یابد. گاهی بازاریابی به صورت مفهومی در راستای کمک مستقیم فروش محصول موجود بکار می رود که برای تفکیک این مفاهیم آنرا بازارسازی می نامیم و به طور اساسی به این اصل استوار است که سلسله اقدامات و فعالیت هایی از جنس دستیابی به بازار برای فروش محصول ساخته شده را بازار سازی می گوییم و به عبارت دیگر زمانی که یک کسب و کار برای افزایش فروش در بازار شناخته شده خود اقداماتی انجام می دهد که تعداد بیشتری مشتری را جذب نماید .

بازاریابی و فروش